Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Promocje
Groszek Plus Kazach 28-26 MJ 1000 KG
Groszek Plus Kazach 28-26 MJ 1000 KG

1 739,00 zł

Cena regularna: 1 930,00 zł

szt.
Groszek Plus Columb 26 MJ 1000 KG
Groszek Plus Columb 26 MJ 1000 KG

1 699,00 zł

Cena regularna: 1 890,00 zł

szt.
Miami Węgiel Orzech mocny 26 MJ 1000 KG
Miami Węgiel Orzech mocny 26 MJ 1000 KG

1 689,00 zł

Cena regularna: 1 880,00 zł

szt.
Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EKOGROSZEK.EU

 1. Postanowienia ogólne
 2. Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
 3. Warunki techniczne
 4. Warunki składania zamówień i zawierania umowy sprzedaży
 5. Sposoby i terminy płatności za towar
 6. Realizacja zamówienia, sposoby i termin dostawy towaru
 7. Reklamacja towaru
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 9. Prawo odstąpienia od umowy
 10. Ochrona danych osobowych
 11. Newsletter
 12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług oraz zmiana regulaminu
 13. Regulacje dotyczące klientów nie będących konsumentami
 14. Postanowienia końcowe

Załączniki:
1. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość Oświadczenie:Sklep Internetowy EKOGROSZEK.EU przestrzega praw Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych w ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy ekogroszek.eu prowadzony jest przez
  MIAMI Tomasz Zawadzki sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, przy ul.Kasztanowej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000447862 której akta rejestrowe znajdując się w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 8393171606, kapitał zakładowy w kwocie 50000 zł, wpłaconym w całości, identyfikującą się numerem BDO 000280804, adres poczty elektronicznej: biuro@ekogroszek.eu
 2. Regulamin skierowany jest do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, usług elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkami, które wskazane zostaną w regulaminie jako przeznaczone dla Konsumentów lub przedsiębiorców na prawach Konsumentów).
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, lecz wymagana w celu złożenia zamówienia, korzystania z konta Klienta i jego założenia.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga od Klientów posiadania urządzeń końcowych oraz systemu teleinformatycznego.
 5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub w przypadku składania zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość e-mail z potwierdzeniem treści zaproponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w Regulaminie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Spółkę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług elektronicznych udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów i określa prawa i obowiązki Klienta i Spółki. Regulamin niniejszy jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 7. Użyte w Regulaminie zwroty, oznaczają:

a) Serwis - serwis internetowy administrowany przez Spółkę dostępny na stronie internetowej ekogroszek.eu

b) Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo działająca przez osobę umocowaną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna wymagane jest ukończenie 18 roku życia.

c) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d) Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna, która zawiera z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.

e) Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

f) BOK - Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w Dni Robocze, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail, za pośrednictwem chatu w Sklepie Internetowym oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym.

g) Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8 do 16.

h) Konto - oznaczony indywidualną nazwą – Loginem i Hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności czy też usług. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Klient posiada możliwość przechowywania przez Konto informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, dostępu do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Spółkę.

j) Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi, korzystającemu ze Sklepu Internetowego, umożliwiająca między innymi złożenie zamówienia towarów, wpisania kodów rabatowych, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie.

Klient gromadzi składane przez siebie oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia możliwe jest złożenie więcej niż jednej oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Spółka może wprowadzić maksymalny limit Towarów lub limit łącznej ceny Towarów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia.

k) Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.

l) Hasło- ciąg znaków słownych i/ lub liczb, umożliwiająca Klientowi dostęp do Konta.

ł) Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

m) Newsletter — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Spółki cyklicznych informacji w szczególności o Towarach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za zgodą Klienta wyrażoną w sposób wyraźny.

n) Towar - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Spółką, za zapłatą ceny.

ń) Promocja - szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Spółkę, w określonym czasie oraz na określonych w Sklepie Internetowych zasadach.

o) Sklep Internetowy – platforma internetowa umożliwiająca składanie zamówień Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Spółkę, udostępniona pod adresem internetowym: ekogroszek.eu.

p) Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o towarach zdjęcia, filmy promocyjne, opisy towarów), w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez Spółkę, kontrahentów Sprzedawcy.

r) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Spółkę na rzecz Klienta Towaru za zapłatą

Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin.

Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Spółką z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Spółkę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, cen, inne istotne warunki, przy czym każdy Towar jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Spółka może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia na innych zasadach niż wskazane w niniejszym Regulaminie, co na żądanie Klienta, zostanie potwierdzone w formie wiadomości skierowanej na wskazany przez Klienta adres e-mail.

t) Kody rabatowe– ciąg znaków, uprawniający do rabatów/ zniżek/ skorzystania z promocji oferowanych przez Spółkę. Kody rabatowe są jednorazowe, kwotowe i nie podlegają łączeniu. Kody obniżają cenę Towaru o określonej wielkości o określoną kwotę. Spółka może wprowadzić limit wykorzystania kodów rabatowych dla określonej ilości Towaru.

w) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,

określające Towar, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, cenę oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

Zamówienie każdego Towaru będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia przez Spółkę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień na Towary, niezbędne są:

 1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
 2. dostęp do poczty elektronicznej

Dla zawarcia Umowy Sprzedaży w drodze elektronicznej Klient powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail), jak również klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające prawidłowe wypełnienie formularzy elektronicznych). Umowa sprzedaży może zostać zawarta w drodze telefonicznej, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Spółka świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:

a) konto,

b) umożliwianie Klientom składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

c) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;

d) umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

e) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;

f) Newsletter.

g) Chat

2. Spółka dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

 1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta przez 3 godziny
 2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

 1. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. kliknięciu pola „Zarejestruj”

4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Spółki, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ekogroszek.eu lub też pisemnie na adres: ulica Kasztanowa 6, 76-200 Słupsk.

Aby złożyć Zamówienie, nie jest wymagane złożenie Konta w Sklepie Internetowym.

5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Towaru do Koszyka.

6. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. Koszyk zapamiętuje informacje o Towarach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 3 godziny, jednak nie zapewnia dostępności wybranych przez Klienta Towarów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.

Spółka ma możliwość wprowadzenia limitu Towarów lub limitu łącznej Ceny Towarów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • podawania w formularzach w Sklepie Internetowym wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 • niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez niego w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
 • korzystania z usług Sklepu Internetowego oraz udostępnianych przez Sprzedawcę funkcjonalności w sposób niezakłócający działalności Sprzedawcy, Sklepu Internetowego i nienaruszający niniejszego Regulamin;
 • korzystania z usług i funkcjonalności Sklepu Internetowego udostępnianych przez Spółkę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, oraz dobrymi obyczajami i poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i pokrewnych innych Klientów i podmiotów, a także zgodnie z przyjętymi w danym zakresie działalności zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 • korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Spółki w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Spółki;
 • terminowej zapłaty ceny i innych uzgodnionych kosztów i opłat w pełnej wysokości;
 • terminowego odbioru zamówionych Towarów;
 • niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych o charakterze bezprawnym,
 • Korzystania z Treści wyłącznie do użytku własnego;
 • niepodejmowania działań takich jak: podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w techniczne elementy funkcjonowania Sklepu Internetowego, i realizowania płatności; modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Spółkę.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Spółka umożliwia składanie Zamówień na Towary w następujący sposób:
a. w Sklepie Internetowym;
b. poprzez kontakt z BOK telefonicznie, przez infolinię Sklepu Internetowego.

2. Spółka może określić w opisie Towaru, iż ilość Towaru nie może być mniejsza niż jednostka miary wskazana przy oznaczeniu Towaru, wówczas Zamówienia w ilościach mniejszych nie będą przyjmowane.

3. Spółka może wprowadzać inne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Spółką następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

Do złożenia zamówienia przez Klienta konieczne jest podanie danych osobowych takich jak:

a) imię i nazwisko oraz adres Klienta oraz adres dostawy Klienta;

b) numer telefonu Klienta;

c) adres poczty elektronicznej (autentyczny adres e-mail) Klienta.

d) informację, w przypadku Towaru objętego akcyzą, czy Klient jest zwolniony z zapłaty podatku akcyzowego oraz podanie podstawy zwolnienia z podatku akcyzowego a także dodatkowo podanie:

 

- w przypadku osób fizycznych zamówienia dla celów opałowych w gospodarstwach domowych numer PESEL lub numer Dowodu osobistego, jeśli nr PESEL nie został nadany;

- w przypadku zakupu przez pośredniczący podmiot węglowy podanie nazwy podmiotu wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informację o wpisie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych – zaświadczenie lub/ i wydruk z internetowej informacji krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej z których wynika prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży węgla. Spółka może umożliwić załączenie dokumentów w formie internetowej.

- w pozostałych przypadkach podanie nazwy podmiotu wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP).

5. Złożenie zamówienia przez Klienta wymaga zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.

6. Spółka umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:

 • Klient dodaje wybrany/e Towary do Koszyka
 • Następnie wypełnia formularz zamówienia.
 • Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
 • W przypadku Klienta, który nie posiada Konta, Klient wypełnia samodzielnie formularz w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży.

e) W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych:
1) imię i nazwisko oraz adres Klienta oraz adres dostawy Klienta
2) numer telefonu Klienta
3) adres poczty elektronicznej (autentyczny adres e- mail) Klienta

4) informację, w przypadku Towaru objętego akcyzą, czy Klient jest zwolniony z zapłaty podatku akcyzowego oraz podać podstawę zwolnienia z podatku akcyzowego a także dodatkowo podać:

- w przypadku osób fizycznych zamówienia dla celów opałowych w gospodarstwach domowych numer PESEL lub w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany numer Dowodu osobistego

- w przypadku zakupu przez pośredniczący podmiot węglowy podanie nazwy podmiotu wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informację o wpisie do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych – zaświadczenie lub/ i wydruk z internetowej informacji krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej z których wynika prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie pośrednictwa w sprzedaży węgla.

- w pozostałych przypadkach podanie nazwy podmiotu oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

f) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy.

g) Klient wybiera sposób zapłaty ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia kosztów realizacji Umowy Sprzedaży.

h) Klient przesyła Spółce Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”., przy czym w trakcie składania zamówienia Klient do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” ma możliwość skorygowania danych w Koszyku, poprzez dodanie lub usunięcie Towaru.

i) W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.

j) W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

7.Jeżeli Konsument z własnej inicjatywy proponuje zawarcie Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon:

a. Spółka wysyła do Konsumenta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży,

b. Jeżeli Konsument podał adres e- mail to przesyła Spółce Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie,

c. W przypadku Konsumenta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Konsumenta.

d. W przypadku, gdy Konsument składa zamówienie telefonicznie i nie podał adresu e- mail, potwierdzenie telefoniczne przyjęcia zamówienia przez Spółkę, uważa się za zawarcie Umowy.

8. W przypadku, gdy Klient podał adres e- mail, Spółka przesyła do Klienta wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęciem jego weryfikacji,

9. Koniecznym elementem składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności, co zostaje przez Klienta potwierdzone poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola - „checkbox” przed ostatecznym złożeniem zamówienia lub w przypadku składania zamówienia drogą telefoniczną potwierdzenia ustne zapoznaniem się i potwierdzeniem Regulaminu i Polityki Prywatności.

10. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Spółka wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Towary i potwierdzeniem zawarcia Umowy sprzedaży, albo informację o nie przyjęciu wszystkich ofert na Towary, złożonych w ramach Zamówienia z podaniem przyczyn.

11. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Towarów lub w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie, z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Spółkę także telefonicznie.

12. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK informuje Klienta o braku możliwości przyjęcia oferty zawarcia umowy sprzedaży lub możliwości przyjęcia przez Spółkę części zamówienia i konieczności potwierdzenia przez Klienta przyjęcia do realizacji pozostałej części zamówienia.

W przypadku gdy Klient nie wyrazi zgody przyjęcia ofert realizacji części zamówienia, może on anulować zamówienie w całości, a to zwalnia Spółkę z jego realizacji. Powyższe nie narusza prawa Klienta do odstąpienia Umowy sprzedaży.

13. Jeżeli Spółka nie ma możliwości przyjęcia oferty/ofert złożonych w ramach zamówienia, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta w zakresie Towaru objętego brakiem możliwości przyjęcia oferty. Sprzedawca zwraca Klientowi, wówczas, gdy środki zostały uiszczone przez Klienta w terminie 14 dni, środki na rachunek podany przez Klienta, w zakresie w jakim umowa sprzedaży nie została zawarta.

14. Spółka może informować Klienta o tzw. statusie Zamówienia, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez Klienta adres e-mail lub kontaktując się telefonicznie, albo przez sms.

15. O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

16. Wprowadzone przez Spółkę kody rabatowe/ promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, jeśli oddzielne regulacje dotyczące promocji lub kodów promocyjnych nie stanowi inaczej.

17. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu formularza zamówienia i naciśnięcie przez Klienta na przycisk -„ Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

18. Świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania Zamówień na Towary oferowane przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu Zamówienia przez Spółkę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

19. W celu złożenia Zamówienia drogą telefoniczną, należy połączyć się z infolinią Sklepu internetowego i zadeklarować chęć zakupienia Towaru, wyszczególnić zamawiany towar wraz z jego ilością oraz wyraźnie potwierdzić konsultantowi wolę złożenia zamówienia. Koniecznością jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, niezbędnych do złożenia i realizacji Zamówienia, wymienionych przez Konsultanta. Odmowa podania tych danych lub podanie ich błędnych uniemożliwi realizację Zamówienia.

20. Niezbędnym elementem składania Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza poprzez wyraźne, ustne oświadczenie woli.

21. Ustne zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdzenie treści Zamówienia oznacza złożenie przez Klienta Zamówienia i zawarcie umowy na odległość, wiążącej się z obowiązkiem zapłaty.

V. CENA, SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Cena Towaru określana jest w Sklepie Internetowym przy określonych Towarach oraz wyrażona jest w polskich złotych.

2. Cena Towaru jest ceną określoną brutto tj. zawiera między innymi Podatek VAT oraz podatek akcyzowy, jeśli takowy jest przewidziany w przepisach prawa. Podatki nie podlegają zwrotowi.

3. Cena Towaru zawiera koszt dostawy Towaru. Całkowita cena Towaru obejmuje między innymi cenę towaru oraz koszt jego dostawy.

4. Sprzedawca umożliwia Klientowi płatności z tytułu Umowy Sprzedaży określone w niniejszym Regulaminie w następujący sposób:

- płatność z góry - przed odbiorem Towaru – płatność elektroniczna przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Przelewy24.

- w momencie odbioru Towaru (dodatkowy koszt +20zł) – gotówką lub kartą u kuriera (za pobraniem)

5. W przypadku płatności elektronicznej- w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia, brak płatności spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. 

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu odbioru, stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY TOWARU

1. Realizacja Zamówienia przez sklep internetowy odbywa się w następujący sposób:

a) przy wyborze płatności za pośrednictwem serwisu płatności internetowych - po zaksięgowaniu pełnej kwoty ceny i ewentualnych opłat dodatkowych;

b) przy wyborze płatności za Zamówienie gotówką lub kartą w dniu odbioru towaru - tzw. Płatność za pobraniem - po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji;

2. Spółka wystawia Klientowi fakturę fiskalną lub fakturę VAT w dniu dostawy towaru. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą e-mailową lub dołączona do Towaru.

3. Spółka zastrzega sobie uprawnienie do wstrzymania realizacji Zamówienia w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających w całości lub w części realizację Zamówienia a także wystąpienia tzw. Siły wyższej. Spółka zastrzega sobie również prawo do nie przyjęcia zamówienia z powodów formalnych a także realizację zamówienia w terminie innym niż wskazany w Zamówieniu.

O powyższym Spółka zobowiązuje się powiadomić niezwłocznie Klienta.

4. W razie, gdy Towar będzie niedostępny, Spółka poinformuje niezwłocznie Klienta o dostępności Towaru oraz o możliwym terminie realizacji Zamówienia lub zwróci mu wpłaconą kwotę z tytułu zamówienia, anulując zamówienie.

5. Spółka zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w częściach. W razie częściowego braku towaru Spółka niezwłocznie poinformuje o powyższym Klienta i za jego zgodą wyrażoną uprzednio i wyraźną, zrealizuje częściowo zamówienie dostępnego towaru, lub zamówienie w całości w późniejszym terminie.

6. Zamówione towary są dostarczane w dni robocze pod adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem przesyłki kurierskiej GEODIS/PEKAES w cenie 0,00 zł.

7. Czas oczekiwania przez Klienta na otrzymanie Towaru to czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę a także czas doręczenia towaru przez przewoźnika GEODIS/PEKAES.

8. Spółka dołoży wszelkich starań, aby towar został wysyłany do Klienta w terminie do 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Z powodów losowych lub niezależnych od Spółki lub z przyczyn dotyczących przewoźnika, czas oczekiwania na przesyłkę może się wydłużyć, do 30 dni roboczych.

9. Dostawa zamówienia odbywa się za pośrednictwem przewoźników – firm kurierskich współpracujących ze spółką. Przewoźnik realizuje dostawę za pośrednictwem kierowców, którzy dokonują oceny w którym miejscu dokonuje rozładunku towaru. Kierowca nie jest zobowiązany do wnoszenia Towaru. Towar przy dostawach cało-samochodowych nie jest rozładowywany przez Spółkę.

10. W przypadku dostarczania Towaru w workach, ułożony jest on na paletach drewnianych o wymiarach podstawy 1200x800 mm, 1200x1000 lub innych wskazanych na karcie produktu, w workach o wadze 15, 20 lub 25 kg. Tolerancja wagi każdego worka wynosi +/- 5% w związku z właściwościami fizyko – chemicznymi towaru związanymi w głównej mierze ze spadkiem bądź wzrostem wagi związanych z ilością wilgoci w Towarze.

11. Towar z uwagi na jego właściwości fizyko – chemiczne ulega naturalnej degradacji skutkującej rozkruszaniem (m. in. w trakcie załadunku, transportu i rozładunku) w związku z czym pojawia się podziarno zwane potocznie miałem. Ilość występującego podziarna może dochodzić do 5 %.

12. W związku z podatnością Towaru na chłonięcie wilgoci, w okresach wzmożonych opadów deszczu i śniegu, jego wartość opałowa może ulec naturalnemu obniżeniu z uwagi na zwiększony poziom parametru wilgoci. Wzrost wilgoci całkowitej o 1% powoduje w przybliżeniu spadek kaloryczności (wartości opałowej) o 300 kj/kg.

13. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia czytelnym podpisem odbiór Towaru, od tego momentu staje się on właścicielem Towaru.

VII. REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności spółki względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Spółka obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres: ul. Kasztanowa 6, 76-200 Słupsk lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@ekogroszek.eu

4. Jeżeli sprzedany Towar posiada wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Spółka jest zobowiązana wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

5. Klient może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać: informację dotyczącą rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową lub oświadczenia od odstąpienia od umowy sprzedaży, a także danych kontaktowych składającego reklamację, dowód zakupu towaru. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7. Spółka ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Spółka nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Spółkę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Spółki, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres: Terminal Logistyczny MIAMI, Rucianka, 14-420 Młynary.Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj towaru lub sposób jego dostarczenia przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie spółce po uprzednim uzgodnieniu terminu, towaru, w miejscu, w którym Towar się znajduje.

Jeżeli jednak okaże się, iż reklamacja towaru jest bezzasadna bądź jeżeli Dział Jakości Spółki nie stwierdzi żadnych uchybień, Spółce przysługiwać będzie roszczenie o zwrot kosztów transportu zwracanego towaru.

9. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych należy składać pisemnie na adres MIAMI Tomasz Zawadzki sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, przy ul.Kasztanowej 6, lub formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@ekogroszek.eu. Spółka ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba, że z przepisów prawa lub innych regulaminów wynika inny termin.

11.Spółka nie odpowiada za użytkowanie Towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnym dopasowaniem Towaru do wymagań technicznych producentów kotłów węglowych.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient - Konsument może skorzystać dobrowolnie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe zasady dostępu do tych sposobów są dostępne na stronach internetowych i siedzibach wojewódzkich, powiatowych(miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, które w zadaniach statutowych posiadają ochronę praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami:

https://uokik.gov.pl/konsumenci.php https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

 1. Klient będący Konsumentem posiada może przykładowo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Spółką. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Spółką , korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).- Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego https://www.konsument.gov.pl/
 2. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (europejska platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 3. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi

w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do europejskiej platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie:

14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru

- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

Aby termin został zachowany, Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta wystarczy, aby złożył oświadczenie przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie Spółce, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:

a.pisemnie na adres: MIAMI Tomasz Zawadzki sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, przy ul.Kasztanowej 6, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ekogroszek.eu, lub z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym skorzystanie z tego formularza nie jest obligatoryjne.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

3. Konsument ma obowiązek zwrotu Spółce lub osobie upoważnionej przez Spółkę Towaru wolnego od wad niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba, że Spółka zaproponowała sama, że odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: Terminal Logistyczny MIAMI, Rucianka, 14-420 Młynary.

4. Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności.

5. Spółka, w przypadku skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”)

płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Spółka nie obsługuje określonego sposobu płatności, Spółka dokonuje zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta.

6.Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, jeżeli sama Spółka nie zaproponowała odbioru zwracanego Towaru do momentu otrzymania zwrotu Towaru bez wad od w/w osób, lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

7. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem, którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego,

10. Konsument może zwrócić Towar na adres: Terminal Logistyczny MIAMI, Rucianka, 14-420 Młynary. i w miarę możliwości dołączyć dowodu zakupu towaru lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Towaru

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


b)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


f)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


h)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


i)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


j)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


k)zawartej w drodze aukcji publicznej;


l)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. W przypadku braku odebrania Towaru umowa nadal obowiązuje. Brak odebrania Towaru przez Klienta nie powoduje unieważnienia umowy zawartej na odległość. W takiej sytuacji Spółka zastrzega sobie możliwość wezwania Klienta do wykonania umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu i zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego upływu odstąpi od umowy sprzedaży. Po upływie terminu i braku reakcji ze strony Klienta, Spółka złoży Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w tym wypadku własność towaru „wraca” do Spółki, a Klient nie ma obowiązku uiszczenia ceny. Umowa sprzedaży zostaje uznana za niebyłą.

13. W sytuacji, o której mowa w pkt. 12 powyżej Spółce przysługuje prawo domagania się od Klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, czyli poniesionej szkody tj. wszelkie koszty przesyłki, ale także inne koszty związane z niewykonaniem zobowiązania przez Klienta.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach sklepu internetowego ekogroszek.eu jest MIAMI Tomasz Zawadzki sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, przy ul.Kasztanowej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000447862, adres e-mail: biuro@ekogroszek.eu

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod@ekogroszek.eu

3. Przetwarzanie danych osobowych w sklepie internetowym odbędzie się w następujących celach:

3.1.w przypadku skorzystania przez Klienta z Newslettera będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażonej poprzez dobrowolne podanie adresu e-mail i zapisanie się na newsletter;

3.2.zawarcia, realizacji i zakończenia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

3.3.kontaktowania się z Klientem sklepu internetowego w sprawie realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu jej prawidłowego wykonania (konieczna komunikacja w celu prawidłowego wykonania umowy);

3.4.jeżeli Klient zwróci się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu przesłania odpowiedniej oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

3.5.wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających m.in. z przepisów o podatkach i rachunkowości tzn. rozliczenie finansowe i podatkowe (np. rozliczenie faktur lub rachunków, prowadzenie dokumentacji księgowej), przepisów kodeksu cywilnego (w zakresie umożliwienia Klientowi skorzystania z prawa do reklamacji lub odstąpienia od umowy) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

3.6.podejmowania przez Administratora czynności marketingowych czy statystycznych, prezentowania reklam i kodów rabatowych, promocji dostosowanych do Klienta w oparciu o profilowanie zarówno Administratora jak i partnerów Administratora jak i tzw. stron trzecich na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora;

3.7.ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Na zasadach opisanych w RODO, Klientowi przysługują następujące prawa:

4.1.prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich kopii (art. 15 RODO);

4.2.prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);

4.3.prawo żądania usunięcia danych (jeżeli zostaną spełnione przesłanki z art. 17 RODO);

4.4.prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych (jeżeli zostaną spełnione przesłanki z art. 18 RODO);

4.5.prawo żądania przenoszenia danych tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu zawarcia i wykonywania umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

4.6.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w tym w celach marketingowych (art. 21 RODO);

4.7.prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Użytkownik ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;

5. Klient posiada również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO.

6. W celu realizacji swoich praw należy skierować żądanie na adres siedziby Administratora.

7. Dane osobowe klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
7.1.dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi);
7.2.dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi odpowiednie wsparcie (kancelaria prawna lub firma windykacyjna);
7.3.kurierzy, firmy transportowe, logistyczne w celu dostarczenia Klientowi zamówionego produktu.

8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit f RODO) będą przetwarzane przez czas istnienia tego interesu lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych.

10. Dane przekazane w związku z realizacją zamówienia będą przetwarzane po realizacji zamówienia przez czas gwarancji i możliwych roszczeń.

11. Dane księgowe, rozliczeniowe (faktury, rachunki, przelewy) będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dany dokument księgowy powstał.

12. Jeśli Klient chce zamówić produkt lub założyć na konto użytkownika w sklepie internatowym, to zobligowany jest podać niezbędne dane do realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podanie danych jest obowiązkiem umownym.

13. Dane osobowe Klienta nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

14. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności po adresem: https://ekogroszek.eu/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 

15. Szczegółowe zasady dotyczące wykorzystywanie plików cookies znajdują się w Polityce cookies pod adresem: https://ekogroszek.eu/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 

XI. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera wysyłanego przez Spółkę.
 2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili go poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu kontaktowym lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1422).
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres e-mail wysyłana jest informacja w formie wiadomości poczty elektronicznej (e- maila).
 4. E-maile przesyłane w ramach Newslettera zawierają w szczególności informacje o:

1)  ofercie produktów Spółki,

2)  nowych kolekcjach,

3)  aktualnych promocjach,

4)  produktach oferowanych przez Spółkę.

 1. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
 2. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, adres e-mail na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link „Zmień lub anuluj subskrypcję” umieszczony w stopce każdego Newslettera, a następnie wpisując w odpowiednim polu formularza swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz, w zależności od potrzeby:

1) w celu wypisania się – klikając przycisk „Wypisz się”,
2) w celu zmiany adresu dostawy Newslettera – podając nowy adres e-mail i klikając

przycisk „Zmień adres subskrypcji”.

 1. Dane osobowe podane w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych wysyłanych na wskazany adres email w ramach korzystania z Newslettera lub przesyłanie ww. informacji na wskazany numer telefonu w ramach korzystania z Newslettera SMS są przetwarzane w następujących celach:

a) realizacja umowy o świadczenie usług Newsletter (w tym Newsletter SMS – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (niezbędność przetwarzania do wykonywania umowy łączącej Klienta z GTL Polska sp. z o.o. ).

b) podejmowanych przez Administratora czynności marketingowych, analitycznych czy statystycznych, prezentowania reklam i kodów rabatowych, promocji dostosowanych do Klienta w oparciu o profilowanie ( np. historię zakupów czy zachowań Klienta na stronie internetowej) zarówno Administratora jak i partnerów Administratora jak i tzw. stron trzecich - w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f) RODO ( prawnie uzasadniony interes Administratora).

c) ochrony i dochodzenia roszczeń, które mogą powstawać w związku z korzystaniem z funkcjonalności Konta, zawieraniem umów a także w innych celach które są niezbędne z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej w oparciu o art. 6 ust 1 lit f) RODO( prawnie uzasadniony interes Administratora).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i wymagane, aby móc zapisać się do usługi Newsletter lub Newsletter SMS. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu korzystania z usługi Newsletter lub Newsletter SMS, chyba że przepisy tak stanowią lub okres przedawnienia roszczeń jest wskazany przez przepis prawa przez okres dłuższy w związku ze świadczeniem usług, określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Obowiązuje w takich przypadkach dłuższy okres przechowywania danych osobowych. Dane będą archiwizowane przez okres 2 lat w celu wykazania wyrażenia zgody przez Klienta Klient korzystający z usługi Newsletter lub Newsletter SMA może w każdej chwili zrezygnować z usługi i wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, co nie ma wpływu na przetwarzanie danych przed wycofaniem zgody.

XII ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Spółka może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn takich jak:

- zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Spółkę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem lub zmiana interpretacji przepisów prawa wynikająca z orzeczeń sądów, decyzji, lub zaleceń właściwych organów

- zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi

- zmiana zakresu świadczenia usług, do których stosuje się Regulaminu poprzez dodanie nowych, zmianę lub wycofanie przez Spółkę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

2. Niezależnie od powyższego Spółka może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w razie braku aktywności Klienta na Koncie powyżej 3 lat od dnia założenia konta lub w przypadku naruszenia rażąco Regulaminu przez Klienta. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu przez Klienta lub braku zapłaty za Towar lub odbioru Towaru, Spółka w celu uniknięcia szkód, może nie przyjąć oferty Klienta Spółka kontaktuje się z Klientem, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem powiadomienia o rażącym naruszeniu przez Klienta Regulaminu i braku przyjęcia oferty, przy jednoczesnym wskazaniu innych sposobów zawarcia Umowy Sprzedaży lub sposobów płatności lub dostawy.

3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług Spółka wysyła Klientowi na adres e- mail podany przy rejestracji Konta.

4. Spółka posiada prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego ekogroszek.eu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja taka będzie widniała naStronie Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta zostaną także powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie zamieszczania nie później niż 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian. Zmiany wschodzą w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu informacji o zmianie regulaminu, z wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Zmiany wiążą Klienta będącego Konsumentem, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient ten nie oświadczy Spółce - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy oświadczenie usługi Konta Klienta.

Zmiany Regulaminu, korzystne dla Klienta będącego Konsumentem, wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w braku takiego wskazania – z dniem wysłania przez Spółkę informacji o zmianie Regulaminu.

Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Spółkę z Klientem przed zmianą Regulaminu.

5.W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia.

XIII. REGULACJE DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1.Spółka jest uprawniona do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny i powoduje powstania po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Spółki.

2.Spółka jest uprawniona do wskazania Klientowi niebędącemu Konsumentem metodę płatności lub/i wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.


3.Spółka w zależności od metody płatności, może wymagać od Klienta niebędącego Konsumentem przedstawienia dokumentów księgowych ( rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe, oświadczenie o wypłacalności).

4.Z chwilą wydania przez Spółkę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, które w takim przypadku powstaną od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi ani za opóźnienie w przewozie przesyłki. 5.Odpowiedzialność Spółki za rękojmię Towaru, na podstawie art. 558 par 1 1 Kodeksu Cywilnego wyłączona.

6.Spółka może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w formie dowolnej.


7.Spółka ani osoby trzecie za pośrednictwem których wykonuje ona czynności nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta niebędącego Konsumentem ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez umyślnie działanie lub zaniechanie. Przy czym w razie odpowiedzialności Spółki lub osób trzecich z pomocą których wykonuje czynności wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje ograniczona zarówno co do pojedynczego roszczenia jak i wszystkich łącznie do wysokości zapłaconej ceny i kosztów dostawy Towaru, nie więcej niż 2.000 zł .

8.Spory powstałe pomiędzy Spółką a Klientem niebędącym Konsumentem, podlegają rozpoznaniu przed sądem właściwym dla siedziby Spółki.


9.W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Spółka może dokonać zmian zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

10. Do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stosuje się uprawnienia odstąpienia od umowy, na zasadach przewidzianych dla Konsumentów.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2023
 3. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.ekogroszek.eu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego www.ekogroszek.eu.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres e- mail podany podczas zakupów dokonywanych w Sklepie internetowym.
 6. Spółka informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, oraz składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z Biurem obsługi klienta, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z sieciowego za korzystanie Internetu (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), a także pozostałe właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 8. Dane Kontaktowe:

  MIAMI Tomasz Zawadzki sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, przy ul.Kasztanowej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  pod nr 0000447862, e-mail: biuro@ekogroszek.eu
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 19óbki64 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 10. Załącznikami do Regulaminu są:

1) Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 Regulaminu Sklepu Internetowego EKOGROSZEK.EU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) Adresat:

Ja...........................niniejszym informuję, o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów...................../o świadczenie następującej usługi........................

Data zawarcia umowy...................................... data odbioru.............................. Numer Zamówienia (jeżeli dotyczy).............................
Imię i nazwisko konsumenta/ przedsiębiorcy na prawach konsumenta ...............................................................................................................

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl