Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Promocje
Groszek Plus Kazach 28-26 MJ 1000 KG
Groszek Plus Kazach 28-26 MJ 1000 KG

1 739,00 zł

Cena regularna: 1 930,00 zł

szt.
Groszek Plus Columb 26 MJ 1000 KG
Groszek Plus Columb 26 MJ 1000 KG

1 699,00 zł

Cena regularna: 1 890,00 zł

szt.
Miami Węgiel Orzech mocny 26 MJ 1000 KG
Miami Węgiel Orzech mocny 26 MJ 1000 KG

1 689,00 zł

Cena regularna: 1 880,00 zł

szt.
Zwroty i reklamacje

I. REKLAMACJE

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności spółki względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2. Spółka obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres: ul. Kasztanowa 6, 76-200 Słupsk lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@ekogroszek.eu

4. Jeżeli sprzedany Towar posiada wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Spółka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Spółka jest zobowiązana wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

5. Klient może zamiast zaproponowanego przez Spółkę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Spółkę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient powinien podać: informację dotyczącą rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do stanu zgodnego z Umową lub oświadczenia od odstąpienia od umowy sprzedaży, a także danych kontaktowych składającego reklamację, dowód zakupu towaru. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7. Spółka ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Spółka nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Spółkę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Spółki, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres: Terminal Logistyczny MIAMI, Rucianka, 14-420 Młynary. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj towaru lub sposób jego dostarczenia przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie spółce po uprzednim uzgodnieniu terminu, towaru, w miejscu, w którym Towar się znajduje.

Jeżeli jednak okaże się, iż reklamacja towaru jest bezzasadna bądź jeżeli Dział Jakości Spółki nie stwierdzi żadnych uchybień, Spółce przysługiwać będzie roszczenie o zwrot kosztów transportu zwracanego towaru.

9. Spółka odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

10. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych należy składać pisemnie na adres MIAMI Tomasz Zawadzki sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, przy ul.Kasztanowej 6, lub formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej biuro@ekogroszek.eu. Spółka ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba, że z przepisów prawa lub innych regulaminów wynika inny termin.

11.Spółka nie odpowiada za użytkowanie Towaru niezgodnie z przeznaczeniem lub błędnym dopasowaniem Towaru do wymagań technicznych producentów kotłów węglowych.

II. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Klient - Konsument może skorzystać dobrowolnie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe zasady dostępu do tych sposobów są dostępne na stronach internetowych i siedzibach wojewódzkich, powiatowych(miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, które w zadaniach statutowych posiadają ochronę praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami:

https://uokik.gov.pl/konsumenci.php https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

  1. Klient będący Konsumentem posiada może przykładowo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Spółką. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Spółką , korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).- Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego https://www.konsument.gov.pl/
  2. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (europejska platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
  3. Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi

w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do europejskiej platformy ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr

  1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

III.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie:

14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

- obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części Towaru

- polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;

Aby termin został zachowany, Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta wystarczy, aby złożył oświadczenie przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie Spółce, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:

a.pisemnie na adres: MIAMI Tomasz Zawadzki sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, przy ul.Kasztanowej 6, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ekogroszek.eu, lub z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym skorzystanie z tego formularza nie jest obligatoryjne.

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

3. Konsument ma obowiązek zwrotu Spółce lub osobie upoważnionej przez Spółkę Towaru wolnego od wad niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, chyba, że Spółka zaproponowała sama, że odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: Terminal Logistyczny MIAMI, Rucianka, 14-420 Młynary.

4. Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności.

5. Spółka, w przypadku skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu

- dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”)

płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Spółka nie obsługuje określonego sposobu płatności, Spółka dokonuje zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta.

6.Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, jeżeli sama Spółka nie zaproponowała odbioru zwracanego Towaru do momentu otrzymania zwrotu Towaru bez wad od w/w osób, lub dostarczenia dowodu odesłania towaru w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

7. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem, którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru sprzedaży jako Towaru pełnowartościowego,

10. Konsument może zwrócić Towar na adres: Terminal Logistyczny MIAMI, Rucianka, 14-420 Młynary. i w miarę możliwości dołączyć dowodu zakupu towaru lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Towaru

11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


b)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


d)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


f)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


h)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje

konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


i)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


j)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


k)zawartej w drodze aukcji publicznej;


l)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. W przypadku braku odebrania Towaru umowa nadal obowiązuje. Brak odebrania Towaru przez Klienta nie powoduje unieważnienia umowy zawartej na odległość. W takiej sytuacji Spółka zastrzega sobie możliwość wezwania Klienta do wykonania umowy sprzedaży z zakreśleniem terminu i zagrożeniem, że w razie bezskutecznego jego upływu odstąpi od umowy sprzedaży. Po upływie terminu i braku reakcji ze strony Klienta, Spółka złoży Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży – w tym wypadku własność towaru „wraca” do Spółki, a Klient nie ma obowiązku uiszczenia ceny. Umowa sprzedaży zostaje uznana za niebyłą.

13. W sytuacji, o której mowa w pkt. 12 powyżej Spółce przysługuje prawo domagania się od Klienta naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania, czyli poniesionej szkody tj. wszelkie koszty przesyłki, ale także inne koszty związane z niewykonaniem zobowiązania przez Klienta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl